scouts

Young Scouts

scoutsWij van Scouting Boekel hebben een unieke groep speciaal voor jou! Je leert de echte beginselen voor een ware scout, bijvoorbeeld zelf je eigen keuken pionieren of een vlot bouwen. Ook lopen we leuke tochten met GPS of andere technieken. Samenwerken, het ontdekken van de eigen interesses en het beoefenen van scoutingtechnieken zijn belangrijke onderdelen van het young scout programma, waarbij creativiteit, buitenleven, ontdekken en sport en spel centraal staan. Je zult enerzijds onder strikte begeleiding zijn, bijv. tijdens tochten. Daarnaast ben je al erg zelfstandig. Denk je dat de young scouts iets voor jou is?  Bel met de leiding of je een keer kunt komen kijken.

 

 

Leeftijd:  Jongens en meisjes van basisschool groep 7  (10 tot 11 jaar)

Groepsgrootte:  Maximaal 20 leden

Groepstijden:  Woensdag van 18:45 uur tot 20:45

Leiding:
Anniqo van Grinsven
M: 06-10833000
E: ysboekel@gmail.com

Chrisjan van Dijk
M: 06-20760071

Han van Doren
M: 06-33309291

Aanmelden:
Om lid te worden van de Young Scouts moet de leeftijd bereikt zijn, die voor deze  speltak vereist wordt. Aanmelden vind plaats bij de leiding.

Afmelden:
I.v.m. het programma is het belangrijk uw kind bij verhindering tijdig af te melden.

De young-Scouts gaan ieder jaar op zomerkamp en organiseren 2x per jaar een weekend. De data staan vermeld bij de activiteiten.

Ouderavonden:
Afhankelijk van de activiteit organiseert de leiding van de speltak ouderavonden, bijv. n.a.v. de installatie, het kamp, etc.. U wordt hiervan steeds tijdig op de hoogte gebracht.

Scoutingblad:  Scouting Magazine, verschijnt 4 x per jaar

Scoutfit:
In november en december worden de nieuwe leden geïnstalleerd en draagt men voortaan bij scoutingactiviteiten het scoutfit, wat bij de betreffende speltak hoort.
De kosten bedragen € 42,50  (beige blouse, groepsdas en insignes)

Contributie per jaar:  € 155,00  (incl. alle programma’s, activiteiten en weekenden)
Een Scoutingjaar loopt van 1 september t/m 31 augustus. Scouting Boekel int de contributie in termijnen, en wel in de maanden oktober, januari en mei, en dit d.m.v. automatische incasso. Geïnd wordt door Vereniging Scouting Boekel, banknum. NL76RABO0108003434. Bij aanmelding van uw zoon/ dochter verstrekt u eenmalig een machtiging voor het innen van de contributies middels automatische incasso. Bij beëindiging van het lidmaatschap bij Scouting stopt de inning. Opzeggen dient u schriftelijk bij de leiding van de speltak te doen. De opzegdata voor contributie-inning lopen per 1 oktober, 1 januari en 1 mei. Verder wijzen wij u erop dat er een terugboekingstermijn geldt voor de geïncasseerde contributie na incassodatum van 30 kalenderdagen

Landelijke organisatie:
Scouting Boekel is aangesloten bij de landelijke organisatie Scouting Nederland, zodat wij gebruik mogen maken van de faciliteiten, die door deze organisatie geboden worden, o.a. cursussen, adviezen, etc. Hierdoor ontvangt elk lid een lidmaatschapskaart en krijgt het Scoutingblad thuis toegestuurd

Verzekering:
Onderdeel van het lidmaatschap is een collec­tieve ongevallen en wettelijke aansprakelijkheidsverzekering met secundaire dekking voor alle leden gedurende de tijd dat ze zich onder toezicht van een leider of leidster bevinden. Privé-bezittingen (zoals horloges, brillen, schoenen, kleding, fietsen, kampeeruitrusting e.d.) zijn, van zowel van kinderen als (bege-) leiding, niet verzekerd tegen beschadiging, verlies of diefstal
Opmerking: In voorkomende gevallen dient de schade in eerste instantie te worden gemeld bij de maatschappij van de aansprakelijkheidspolissen van de veroorzaker en mogen geen toezeggingen gedaan worden aan eventueel gedupeerden.

Vertrouwenspersoon:
Wij als Scouting Boekel doen ons best om te zorgen dat scouting voor iedereen een leuke en leerzame vrijetijdsbesteding is. We willen dat alle leden zich thuis en veilig voelen. Toch kan het zijn de je in een situatie komt waarover je graag met iemand in vertrouwen wilt kunnen praten. Dit kan gaan om zaken rondom: pesten, alcohol, drugs, geweld of ongewenste intimiteiten. Voor dit soort situaties is er binnen scouting Boekel een vertrouwenspersoon aangesteld

Frederike van den Tillaart
M: 06-207329219
E: frederikevandentillaart@hotmail.com

Bijlage:

Inschrijf- Mutatieformulier 2022